Archa insolvence

insolvenční správce

Insolvenční návrhy

Společnost Archa Insolvence v.o.s. je podle § 390a odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) osobou oprávněnou k sepisu a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení.

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení je řešením nepříznivé finanční situace zejména v případě úpadku ve formě tzv. platební neschopnosti, tj. situace, kdy dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Za splnění zákonem stanovených podmínek nebrání řešení úpadku oddlužením ani dluhy vzniklé z podnikatelské činnosti dlužníka.

Společnost Archa Insolvence v.o.s. při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení přísně respektuje zákonem stanovené podmínky o odměně za sepis a podání návrhu stanovené v § 390a odst. 3 insolvenčního zákona, podle kterého za sepis a podání návrhu zpracovateli náleží odměna ve výši 4.000 Kč (navýšená o DPH ve výši 21 %), případně 6.000 Kč (navýšená o DPH ve výši 21 %) v případě společného oddlužení manželů. Dlužník při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení žádné finanční částky nehradí, odměna zpracovatele je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a je hrazena až v rámci schváleného oddlužení.

Pro více informací o návrhu na povolení oddlužení navštivte specializované internetové stránky.

Pokud máte zájem o vypracování návrhu na povolení oddlužení, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 555 282, nebo e-mailu lucie.doubkova@archainsolvence.cz